Прием в подготвителни групи и първи клас за учебната 2021/2022 г.

 

 ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

Система за електронно централизирано класиране за прием на деца в общинските детски градини на територията на Община Варна – https://dg.is-vn.bg/pg 


В Системата за електронно централизирано класиране на Община Варна са публикувани правила за прием и нормативна уредба, график на дейностите за прием в подготвителни групи в общинските училища и указания за ползване на системата.

 * * *

 ПЪРВИ КЛАС

Електронна платформа за прием в първи клас в общинските училища https://school.is-vn.bg/ на Община Варна

В Електронната платформа за прием в първи клас на Община Варна са публикувани правила за прием и нормативна уредба, график на дейностите за прием в първи клас в общинските училища и райониране.

ГРАФИК

на дейностите за прием в първи клас в общинските училища

на територията на община Варна
за учебната 2021-2022 година

Grafik_2021_1_клас

ГРАФИК

на дейностите за прием в подготвителни групи в общинските училища

на територията на община Варна
за учебната 2021-2022 година

Grafik_2021_ПГ

Необходими документи при записване на класираните деца в I клас за учебната 2021/2022 година:

  1. Копие на удостоверение за раждане на детето;
  2. Оригинал на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование;
  3. Документи, удостоверяващи обстоятелства по чл. 8, ал. 4, т. 1, т. 2 и т. 5. от Система от правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на Община Варна:

 -т.1. дете с трайни увреждания над 50 %;

-т.2. дете на един или двама починали родители;

-т.5. дете от семейство с повече от две деца;

Работно време на комисията за записване на ученици в I клас на първо класиране:

11.06.2021 г.(петък) - от 9.00ч. до 17.00 часа

14.06.2021 г.(понеделник) - от 9.00 ч. до 17.00 часа

15.06.2021 г. (вторник) - от 9.00 ч. до 17.00 часа