Критерии I клас

Критерии за разпределение на класираните деца при сформиране на 7 паралелки в първи клас за учебната 2024/2025 година:

За записване след първи етап на класиране:

 1. Заявено желание за избираем учебен час (ИУЧ).
 2. При равен брой точки класирането се извършва, като предимство имат деца – сираци, деца на самотни родители или такива, които имат братя или сестри в училището.
 3. Класация според брой точки, генерирани в системата за електронен прием в първи клас.
 4. Класацията в паралелките се осъществява последователно по реда на групите, като първо се класират децата от първа група.
 5. При сформиране на паралелките с избираем учебен час (ИУЧ) – 1 час по Хореография, да се съобрази баланса между момичета и момчета.

За записаните след втори и трети етап на класиране:

Записаните след втори и трети етап на класиране попълват свободните места в сформираните след първи етап на класиране паралелки.      

Критерии – подготвителни групи

Критерии за разпределение на класираните деца при сформиране на двете подготвителни групи за учебната 2024/2025 година:

За записване след първи етап на класиране:

 1. Заявено желание за организация на учебния ден (полудневна / целодневна);
 2. Поредност на подаване на заявление за записване;
 1. Постоянен/настоящ адрес на детето в района за обхват на училището:
 • от 1 до 2 години ;
 1. Първо желание е институцията, избрана от родителя/настойника
 2. Двама работещи родители;
 3. Деца- близнаци;
 4. Дете на един или двама починали родители;
 5. Деца, чиито братя или сестри посещават същата институция

За записаните след втори и трети етап на класиране:

Записаните след втори и трети етап на класиране попълват свободните места в сформираните след първи етап на класиране в съответната подготвителна група.

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители, уведомяваме Ви,

че за подготвителна група има свободни места в полудневна организация на учебния ден.

ВАЖНО !

Промяна в Графика на дейностите за прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна за учебната 2024-2025 година !

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ

Важна информация

Заповед № РД09-2048/28.08.2023г.
Дати за провеждане на изпитите за проверка на способностите за приемане на ученици в VIII клас и в XI клас
График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите за проверка на способностите за приемане на ученици в VIII клас и в XI клас:

Заповед № РД09-2045/28.08.2023г.
График на дейностите по приемането на учениците (Прием в VIII клас)

Прием в подготвителни групи и първи клас за учебната 2024/2025 г.

 ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

Система за електронно централизирано класиране за прием на деца в общинските детски градини на територията на Община Варна – https://dg.uslugi.io/pg

В Системата за електронно централизирано класиране на Община Варна са публикувани правила за прием и нормативна уредба, график на дейностите за прием в подготвителни групи в общинските училища и указания за ползване на системата.

 * * *

 ПЪРВИ КЛАС

Електронна платформа за прием в първи клас в общинските училища https://school.uslugi.io на Община Варна

В Електронната платформа за прием в първи клас на Община Варна са публикувани правила за прием и нормативна уредба, график на дейностите за прием в първи клас в общинските училища и райониране.

Училищен план-прием за учебната 2024/2025 година

ГРАФИК

на дейностите за прием в първи клас в общинските училища

на територията на община Варна
за учебната 2024-2025 година

ParviKlas-Grafiknadeinostite-24-25

ГРАФИК

на дейностите за прием в подготвителни групи в общинските училища

на територията на община Варна
за учебната 2024-2025 година

PG-Grafiknadeinostite-24-25

Прием след седми клас

Дати на провеждане на НВО – VII клас

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,
Съгласно Заповед № РД09-4065/ 30.08.2022 г. на Министъра на образованието и науката, датите за провеждане на изпитите от националните външни оценявания, са както следва:

VІІ клас

Български език и литература – 13 юни 2023 г., начало 09,00 часа

Математика – 16 юни 2023 г., начало 09,00 часа

Възможности за продължаващо образование след 7 клас:

Център за кариерно ориентиране Варна – линк

График

Заповед РД09-4061/30.08.2023г

Заповед РД09-891/24.04.2023г.

Заявление за полагане на изпити за проверка на способностите

заявление