Прием в първи клас

2020-2021 учебна година

 С  решение на педагогическия съвет и съгласувано с Обществения съвет към Второ основно училище „Никола Йонков Вапцаров“ гр. Варна е утвърден училищен план-прием за I клас за учебната 2020/2021 година. Предвидено е да се приемат 132 ученици, разпределени в 6 паралелки. Осигурява се целодневна организация на учебния ден, след като родителите получат от директора необходима информация на първата родителска среща и на база подадени заявления от желаещите.

      Приемът ще се реализира в съответствие със Система от правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна, разработена от Община Варна и приета от Общински съвет, определени район и график на дейностите.

Допълнителна информация може да се получи ТУК :  https://school.is-vn.bg/

Правила за прием и нормативна уредба  https://school.is-vn.bg/rules  

График на дейностите за прием в първи клас  през учебната 2020/2021година: https://school.is-vn.bg/documents/Grafik_2020.pdf

Райониране:  https://school.is-vn.bg/Rajonirane_Varna/23.html

 

Документи за записване в първи клас:

1. копие на удостоверение за раждане на детето;
2. оригинал на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование;
3. документи, удостоверяващи обстоятелства по чл. 8, ал. 4, т. 1, т. 2 и т. 5. (съгласно СИСТЕМА от правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна)