Учебна 2020/2021 година

Учебна 2019/2020 година

http://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=655

Във Второ основно училище „Никола Йонков Вапцаров“, гр. Варна през учебната  2019/2020 година стартира новият проект „Подкрепа за успех“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., по който бенефициент е Министерство на образованието и науката. Той е насочен към  ученици от I до VII клас, които имат затруднения в усвояването на знания по учебните предмети „български език и литература“ и по „математика“.

Безвъзмездната финансова помощ за изпълнение на проект „Подкрепа за успех“ е осигурена от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ по Приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот“, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Заповед № РД09-1092 от 11.04.2019 г. на МОН

Приложение 1 към Заповед РД09-1092 от 11.04.2019 г.

Приложение 2 към Заповед РД09-1092 от 11.04.2019 г. 

Указания – проект Подкрепа за успех – актуализиран вариант по ДВ бр. 61 от 2019 г.

http://ruo-varna.bg/images/files/2019/finansirane.pdf Финансиране

Приложения

Заявление за участие в проект – училище

Тематична област

Дейност

клас

Брой   у-ци

Ръководител на група

1.            

БЕЛ

обучителни трудности

III

8

Таня Борисова

2.             

БЕЛ

обучителни трудности

IV

6

Екатерина Михайлова

3.             

БЕЛ

обучителни трудности

IV

8

Мария Ив. Иванова

4.             

БЕЛ

обучителни трудности

VII

7

Силвия Желева

5.             

БЕЛ

обучителни трудности

VII

4

Нели Жекова – Мусачева

1.             

Математика

обучителни трудности

III

8

Татяна Станчева

2.             

Математика

обучителни трудности

V

8

Снежанка Петкова

3.             

Математика

обучителни трудности

VI

8

Янка Балканджиева – Стойчева

4.             

Математика

обучителни трудности

VII

7

Марияна Андреева