Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата


Протокол и становище
Съобщение

На 27.09.2017г./сряда/от 17.00 ч.ще се проведе сбирка на Обществения съвет към Второ ОУ“Никола Йонков  Вапцаров“-гр.Варна

Първо учредително събрание

ДО
РОДИТЕЛИТЕ / НАСТОЙНИЦИТЕ
НА УЧЕНИЦИТЕ  ОТ ВТОРО ОУ

„НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ” – ГР. ВАРНА

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 На 30.11.2016 г., от 18:00 ч. в актовата зала на училището свиквам събрание на родителите/настойниците на учениците от Второ ОУ Никола Йонков Вапцаров – гр. Варна, ОПРЕДЕЛЕНИ на първи етап на срещи с всеки клас във връзка с учредяването на ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ към училището, съгласно чл. 265 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО).

Събранието ще протече при следния Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 

  1. Запознаване с правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училища.

                                                         Докладва: ДИРЕКТОР

  1. Запознаване на родителите на учениците от Второ ОУ Никола Йонков Вапцаров – гр. Варна с решението на директора за БРОЯ на членовете/ резервните членове на ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ на училището.

                                                        Докладва: ДИРЕКТОР

  1. Запознаване на родителите на учениците с организацията по водене на протокола на срещата и протичането на избора, съгласно заповед на директора.

Докладва: ДИРЕКТОР

  1. Избор на родители за членове на ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ и техните резервни членове.

  1. Избор на председател на Обществения съвет към Второ ОУ „Никола Йонков Вапцаров” – гр. Варна.

 

Директор: Иванка Николова