ОСНОВНА ПРОЦЕДУРА

„Обсъждане и приемане на решения от Съвета на настоятелите към       Второ ОУ”Н.Й.Вапцаров” за разрешаване на общоучилищни проблеми   и тяхното финансово обезпечаване”

                                    І. Основна цел – Осигуряване на прозрачност и проследимост на решенията и действията, свързани с разходване на финансови средства

                ІІ. Основен принцип – доброволност

    ІІІ. Описание на процедурата

Действие

Описание

Отговорник

1. Определяне на годишните цели на училището на базата на приети решения от Педагогическия съвет

Педагогическия съвет  обсъжда и приема основните цели и насоки в развитието на училището за съответната учебна година

Директор

2. Формулиране на основните проблеми, свързани с образователно-възпитателната работа и материално-техническата база

Училищното ръководство ясно, конкретно и точно формулира основните училищни проблеми, като ги степенува по важност

Директор

3. Представяне на основните цели и задачи и училищните проблеми пред Училищното настоятелство

Директорът в началото на учебната година запознава Съвета на настоятелите с общата организация за учебната година и конкретизира проблемите, по които ще работи със Съвета на настоятелите

Директор

Председател на Съвета на настоятелите

4. Обсъждане от Съвета на настоятелите  на основните проблеми и набелязване на начини за съвместонто им решаване от учителския екип и Училищното настоятелство

Съвета на настоятелите анализира представените проблеми от директора и определя начините за разрешаването им

Директор

Председател на Съвета на настоятелите

5. Определяне на конкретен проблем, разрешаването на който е свързано с финансова обезпеченост

Съвета на настоятелите акцентира вниманието си върху основния проблем и конкретизира детайлите за разрешаването му

Председател на Съвета на настоятелите

6. Общо събрание на настоятелите

Председателя на Съвета на настоятелите запознава общото събрание с взетите решения от Съвета на настоятелите  и предлага за обсъждане начините за разрешаването им

Председател на Съвета на настоятелите

7. Запознаване на родителите с решенията на Общото събрание

Членовете на общото събрание обсъждат и гласуват своите решения, като след това ги представят на останалите родители

Членове на Общото събрание

8. Реализиране на решенията на Общото събрание

Точно и регламентирано изпълнение на взетите решения. Определената за целта сума се събира от касиера на класа и се предава по определен ред на касиера на Училищното настоятелство, който привежда средствата по сметката на Съвета на настоятелите.

Училищно настоятелство

9. Отчетно общо събрание

Съвета на настоятелите отчита детайлно събраните  средства и посочва за какви дейности и материали са използвани. Представител на общото събрание участва в контрола по набиране и разходване на средства, който се извършва на всеки три месеца .

Председател на Съвета на настоятелите

10. Представяне на инициативи пред обществеността

Съвета на настоятелите информира гражданите за проведената инициатива като посочва ползите от осъществяването й.

Веселина Сапунджиева

ІІІ. Матрица на правата и отговорностите

 

 

 

 

 

 

Дейност

Директор

Съвет на настоятелите

Председател на СН

Общо събрание

Родители

1.

Определяне на годишните цели за училището

О, Р

 

 

 

 

2.

Формулиране на основните проблеми

О, Р

 

 

 

 

3.

Представяне на основните цели и задачи

И

С

С

С

 

4.

Обсъждане на основните проблеми и определяне начини за разрешаването им

И

С

 

С

 

5.

Определяне на конкретен проблем

Р

Р

Р

 

 

6.

Общо събрание на настоятелите

 

 

И, Р

Училищните настоятелства са първата обществена институция създадена от българите за организиране, ръководство и управление на новата българска просвета през епохата на Възраждането. Те са израз на обществената грижа за светско образование, което да замени църковно-религиозното и са резултат от развитието на българското възрожденско общество. Училищните настоятелства отразяват непосредствено промените в социално-икономическия, политическия и идейния живот на обществото.Техният състав и дейност са изцяло интегрирани в социалната структура на българското възрожденско общество. В своето развитие училищните настоятелства преминават през няколко етапа:
І – Ръководство на училището от общинското ръководство
ІІ – Излъчване на пълномощници на общината, които да се грижат за училището
ІІІ– Създаване на училищно и църковно настоятелство като самостоятелни институции, отделно от общинското ръководство, които да се грижат за църквата и училището
ІV – Училищно настоателство, което се грижи за едно училище
V – Създаване на градски училищни настоятелства, които първо се грижат за училищата в целия град, а после и за училищата в околните села.
VІ – Обединяване на всички училищни настоятелства под ръководството на екзархията.

Учишлищното настоятелство се съсотои от различен брой членове – от 3 до 15, 17 души. Членовете на училищното настоятелство носят най-различни наименования –  епитропи,надзиратели, попечители и др.Това са най-образованите, дейните и почтени граждани, които се ползват с обществено доворие, не получават възнаграждение, а работата е почетна. Училищното настоятелство избира от членовете си председател, касиер и писар, който води книга на училищното настоятелство.В състава на училищното настоятелство не се включват представители на църквата и учители. Учителите могат да бъдат канени на събрания на настоятелството като специалисти, които да отговарят на възникнали въпроси. Училищното настоятелство се избира за една година и това става на общо събрание на общината. Училищното настоятелство има свои организационен живот и документация. Има определен ден за заседания, а дейността се документира в т.нар. школска книга или училищен тефтер.

І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
         Чл.1. Настоящият устав определя състава, устройството, структурата,функциите и дейността на Настоятелството на Второ ОУ”Н.Й.Вапцаров”.
          Чл.2.(1). Настоятелството е независимо, доброволно сдружение за подпомагане на учебно-възпитателния процес, стопанското и материалното осигуряване на училището.
          (2). Настоятелството е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност и организира своята дейност при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и в съответствие с разпоредбите на Закона за народната просвета и настоящия устав.
          (3). Дейността на настоятелство е насочена към обединяване усилията на родителската и друга общественост с тези на държавните и на общинските органи и организации, физически и юридически лица за подпомагане развитието на учебната и възпитателна дейност във Второ ОУ”Н.Й.Вапцаров”.
          
ІІ.НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ
           Чл.3. Наименованието е “Настоятелство на  Второ ОУ”Н.Й.Вапцаров”.
           Чл.4. Седалището на настоятелството е в гр.Варна,п.к 9020, ж.к.”Възраждане” – 2 , Второ ОУ”Н.Й.Вапцаров”.

ІІІ. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И ЗАДАЧИ
            Чл.5. Настоятелство осъществява своите цели и задачи самостоятелно и във взаимодействие с училищното ръководство и други юридически и физически лица.
            (1). ЦЕЛТА на настоятелството е да обедини усилията на родители, учители, общественици, научни и културни дейци, бизнесмени, съпричастни към просветното дело за подпомагане развитието на Второ ОУ”Н.Й.Вапцаров”. 
            (2). На тази цел са подчинени следните му  задачи:
            а/.Да обсъжда и прави предложения пред съответните органи за перспективното развитие на училището, както и за решаване на текущи проблеми, свързани с дейността му.
            б/.Да се грижи за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за училището и осъществява контрол за целесъобразното им разходване.
            в/.Да подпомага изграждането и поддържането на материално-техническата база.
            г/.Да участва при избора на учебници от педагогическия съвет, по които ще се обучават учениците от училището и при възможност да осигуряват закупуването им;
            д/.Да съдейства за осигуряване на ученическото хранене, осигуряване на транспорт и други битови условия за учениците и учителите от училището.
            е/.Да осигурява дарителство и спонсорство за развитие на дейностите по общообразователната и професионалната подготовка на учениците.
            ж/.Да насърчава и съдейства за реализиране на инициативите на училището, преподавателите и учениците, насочени към подобряване подготовката на учениците.
            з/.Да стимулира творчеството на учители и ученици.
            и/.Да подпомага създаването и реализирането на възпитателно-образователни програми за учениците.
            й/.Да участва при определяне на свободноизбираемата подготовка, на извънкласните и извън училищни форми на работа с учениците, организирания отдих, туризъм и спорт с учениците и да съдейства за тяхното реализиране.
            к/.Да подпомага и съдейства за включване на родителите при организирането на свободното време на учениците.
            л/.Да подпомагат дейността на училището в противодействието му срещу наркоманията и други вредни влияния върху учениците.
            м/.Да подпомагат учениците в риск.
            н/.Да организира и подпомага обучение на родителите по въпросите на възпитанието и развитието на техните деца.  

IV.ЧЛЕНСТВО
           Чл.6.(1) Членове на Настоятелството могат да бъдат родители, учители, общественици, дарители както и юридически лица. 
           (2)Всеки член има право на един глас в Общото събрание. 
           Чл.7.(1).Членството в Настоятелството е доброволно.
                   2).Членството в сдружението се заявява с писмена молба до Съвета на настоятелите, който разглежда молбата и се произнася по нея. Отказът на Съвета на настоятелите подлежи на обжалване пред Общото събрание. Решението на Общото събрание е окончателно.
          Чл.8. Членовете на Настоятелството имат право: 
               1.Да избират и да бъдат избирани в ръководните органи; 
               2.Да участват в обсъждането на всички въпроси, касаещи дейността на Настоятелството; 
               3.Да гласуват в Общото събрание; 
               4.Да получават информация за работата на ръководните органи. 
          Чл.9. Членовете на Настоятелството са длъжни: 
               1.Да спазват Устава; 
               2.Да оказват активно съдействие и да дават своя принос за реализиране целите на  настоятелството в съответствие със своите възможност; 
               3.Да изпълняват решенията на Общото събрание и Съвета на настоятелите. 
               4.Да внасят редовно определения членски внос.
          Чл.10.(1).Членството в Настоятелството се прекратява: 
               1.С едностранно волеизявление за доброволно напускане; 
               2.При ликвидация на юридическите лица; 
               3.Изключване от Настоятелството; 
               (2).Членовете на Настоятелството, които уронват авторитета му, нарушават Устава могат да бъдат изключени от него с решение на Съвета на настоятелите. Това решение може да се обжалва пред Общото събрание. 
          Чл.11.Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт или прекратяване. 

V.ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО
          Чл.12. Органи на настоятелството са 
               (1).Общо събрание
               (2).Съвет на настоятелите
               (3).Председател на Съвета на настоятелите.
 ОБЩО СЪБРАНИЕ
          Чл.13. Общото събрание се състои от членовете на  настоятелството.
          Чл.14. Общото събрание взема решение за:
                  1.приемане, изменение и допълнение на устава; 
                  2.приемане на други вътрешни актове; 
                  3.избиране и освобождаване членовете на Съвета на настоятелите и неговия Председател;
                  4.за участие в други организации; 
                  5.за преобразуване или прекратяване на настоятелството; 
                  6.приемане на основни насоки и на програма за дейността на Настоятелството; 
                  7.приемане на бюджета на настоятелството; 
                  8.приемане на отчета за дейността на Съвета на настоятелите; 
                  9.отменяне на решения на другите органи на настоятелството, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността му
                  10.по други въпроси, предвидени в устава. 
              Чл.15.(1).Общото събрание се свиква от Съвета на настоятелите по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на настоятелството. Ако в последния случай Съвета на настоятелите в едномесечен срок не отправи писмено покана за свикване на общото събрание, то се свиква от съда по седалището на Настоятелството по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице. 
              (2).Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на общото събрание и по чия инициатива то се свиква. 
              (3).Поканата се поставя на мястото за обявления в училище, най-малко един месец преди насрочения ден. 
              Чл.16. Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всичките му членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, с колкото членове се явят. 
              Чл.17.(1) Всеки член на общото събрание има право на един глас. 
              (2).Член на общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се:
              1.до него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително; 
              2.юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения. 
              (3).Едно лице може да представлява не повече от двама членове на общото събрание въз основа на писмено пълномощно.  
              Чл.18.(1) Решенията на общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите. 
              (2)Решения по чл. 14 т.1 и т.5 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите. 
              Чл.19.(1)За всяко заседание на общото събрание се води протокол, който се подписва от председателстващия събранието и лицето, изготвило протокола.
              (2).Протоколът, с  материалите по свикването и провеждането на Общото събрание, се завеждат в нарочна книга.

СЪВЕТ НА НАСТОЯТЕЛИТЕ
               Чл.20. Съветът на настоятелите /СН/ се състои не по-малко от 3 /трима/ членове. 
               Чл.21. Членовете на Съвета на настоятелите се избират за срок от 4 /четири/ години. До избирането на нов Съвет на настоятелите, старият продължава да изпълнява своите функции. 
               Чл.22. Всеки от членовете на СН може да бъде освободен и преди изтичане на мандата си, с решение на Общото събрание: 
               а)по собствено желание, при невъзможност да изпълнява задълженията си, след едномесечно предизвестие; 
               б)при неизпълнение на възложените му от закона, настоящия Устав. 
               Чл.23.(1).СН ръководи дейността на настоятелството и решава всички въпроси, свързани с дейността му, с изключение на тези, които са от компетентността на Общото събрание или на Председателя на СН: 
              (2) Съвета на настоятелите:                
              1. Осигурява изпълнението на решенията на общото събрание; 
              2. Разпорежда се с имуществото на настоятелството при спазване изискванията на устава; 
              3. Подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет; 
              4. Подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на настоятелството; 
              5. Определя реда и организира извършването на дейността на настоятелството, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това; 
              6. Определя адреса на настоятелството; 
              7. Приема, освобождава и изключва членове на настоятелството; 
              8. Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган; 
              9. Изпълнява задълженията, предвидени в устава. 
              Чл.24.(1).Съветът на настоятелите се свиква от Председателя най-малко веднъж на три месеца чрез  покана до всички членове, включваща датата, мястото, часът и дневният ред на заседанието. Покана трябва да бъде изпратена най-малко 7 дни преди датата на провеждане по електронна поща, телефон, SMSGSM, или писмено. 
             (2).Председателят на Съвета на настоятелите свиква заседанията и ги ръководи. 
            ( 3). По искане на 1/3 от членовете на СН може да се свика извънредно заседание.        
             Чл.25. Решенията на СН се вземат с обикновено мнозинство – повече от половината от взелите участие в заседанието.

 
 

Училищното настоятелство е вписано под номер 20030814026 юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза към ЦРЮЛНЦ

Съвет на настоятелите:

    Лена Копаранова

председател

Диана Димитрова

зам. председател

Членове:

Йорданка Стефанова

Стоянка Колева Стоянова

Детелина Енчева Шербанова  

 

Галина Добринова Добрева

      Димитър Герчев Иванов

  Иванка Славова Стоянова

    Дияна Георгиева Атанасова 

 

Училищното настоятелство на Второ основно училище „Никола Йонков Вапцаров” – гр. Варна не извършва стопанска дейност на територията на училището.