Учениците от иновативните паралелки към ВТОРО ОУ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ“ полагат ежедневни грижи за засетите от тях растения.

Учениците от иновативните паралелки към ВТОРО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ“ работят с естествени материали в часовете по STEAM ЕКОЛОГИЯ на тема
„Природата показва своите чувства чрез цветовете си“

Чиста храна – здрави деца! Учениците от иновативните паралелки приготвиха веган бонбони за коледните празници. Те бяха впечатлени, че е възможно да се получи такъв вкус само от сурови продукти. Здравето на децата е наш приоритет!

РЕЗЮМЕ НА ИНОВАЦИЯТА

за ВТОРО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ“,

населено място гр. Варна,

община Варна,

код по НЕИСПУО  403543,

ОБЛАСТ ВАРНА

Начало на предложената иновация 15.09.2023г.

Край на дейностите на предложената иновация 15.06.2024г.

 1. Мотиви за предложената иновация, свързани с обективни данни и анализи на състоянието и елементите на училищния живот – Да убедим децата защо е толкова важно да опазваме природата и естественото биоразнообразие.
 2. Цел на иновацията – Засягат се задълбочаващите се световни проблеми свързани с производството, пестенето и зависимостта от електроенергия. Запазване на местното селскостопанство.
 3. Кратко описание на иновативния процес и иновацията за определения в проекта период- Планиране иновативния предмет STEAM ЕКОЛОГИЯ да се въведе от пети клас. Предметът ще засегне проблеми свързани с опазване на околната среда, разхищение на природни ресурси. Ще обясним пагубното влияние на консуматорското общество и нуждата от местно производство. Ще ги научим чисто практически как да се справят с очакващите ги проблеми в тази насока.
 4. План за изпълнението за учебната 2023/2024 г. – През първата половина на учебната година ще се наблегне повече на запознаване на учениците с проблема с помощта на различни методи: учене чрез усещане и преживяване, уроци на открито, арт методи, STEM подход, игрови методи. Експериментиране и работа в екип през втората половина ще се въведат конкретни цели и срокове за постигането им, тук ще се включат методи за проектиране с компютърна програма, визуални графики и чертане, учене чрез правене, работа в екип, проектно базирано обучение, проектиране и изработване на работещи изобретения.

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

„Чиста храна, здрави деца“

„Ако можеха да говорят“

„Песента и танца на природата“

„Природата показва чувства чрез цветове си“

РАБОТЛИВИ РЪЧИЧКИ

„Да проектираш собствена оранжерия“

„Да проектираш собствена ферма“

„Вече мога и сам“

– „Зелена енергия

 

 1. Възможност за разширяване на обхвата на иновативния процес – През следващата година ще наблегнем на популяризиране на проблема с помощта на създаване на сайт, комикси, статии и игри. Ще се включат и външни лектори от ПСОВ Варна, който ще разкажат за създадената система за пречистване и производство на топлоенергия по Европейски проект във Варненската пречиствателна станция. През последната година ще се разработват работещи икономически и стопански проекти, които са приложими в нашата област. Ще се извличат статистически данни чрез проучвания и ще се изследва икономическата обстановка в дадения момент, така че създадените модели да са адекватни. Бизнес плановете ще са обвързани с темите риболов, биопроизводство, възобновяеми източници на енергия, туризъм.
 2. Възможност за мултиплициране на училищния опит и добрите практики – Да създадем продукти и планове, които да послужат и на други училища и обществени организации
 3. Информация за учениците, включени в иновативния процес – Ще се включат ученици от две паралелки 5 клас.
 4. Информация за квалификацията на учителите, включени в иновативния процес – В проекта ще се включат трима преподавателя по ИТ, технологии и предприемачество и биология Участвали са по различни национални и европейски проекти и обучения.
 5. Информация за научни данни и доказателства, свързани с ефективната приложимост на предложените иновации – Стратегия на ЕС за екологично развитие в образованието

 

 1. Описание на целите и идеите, свързани с личностното, интелектуалното и емоционалното развитие на учениците – Ще създаде у децата критично мислене, ще ги подготви за справяне с бъдещи проблеми, като им даде работещи решения за справяне с тях.
 2. Длъжностно лице от училището, за контакт: Емил Илиев – 052/506416 – всеки делничен ден от 9.00 до 13.00 часа.