СТРАТЕГИЯ за развитие на Второ основно училище „Никола Йонков Вапцаров“

Стратегия

Правилник за дейността на Второ основно училище „Никола Йонков Вапцаров

ПДУ

ЕТИЧЕН КОДЕКС

Етичен_кодекс (1)
 

ГОДИШЕН ПЛАН за дейността на Второ основно училище „Никола Йонков Вапцаров“

Годишен_план

СПОРТЕН КАЛЕНДАР Спортен_календар

ПЛАН за квалификационната дейност

План_квалификация

 

МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛЕН план за действие

ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

ПРОГРАМА за превенция  на ранно напускане на училище

ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

МЕРКИ за повишаване качеството на образованието