ПРАВИЛА за организация и работа при спазване на правилата в системата на
училищното образование в условията на COVID – 19 през учебната 2020/2021г.

СТРАТЕГИЯ за развитие на Второ основно училище „Никола Йонков Вапцаров“

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

ГОДИШЕН ПЛАН

ЕТИЧЕН КОДЕКС

МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛЕН план за действие

ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

ПРОГРАМА за превенция  на ранно напускане на училище

ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

МЕРКИ за повишаване качеството на образованието