ПРАВИЛА за организация и работа при спазване на правилата в системата на
училищното образование в условията на COVID – 19 през учебната 2020/2021г.

СТРАТЕГИЯ за развитие на Второ основно училище „Никола Йонков Вапцаров“ (2023-2028)

Правилник за дейността на училището 2023-2024 част 1

Правилник за дейността на училището 2023-2024 част 2

Годишен план 2023-2024

План за квалификационната дейност 2023-2024 

Етичен кодекс 2023-2024

Правилник за пропускателния режим

Правилник за вътрешния трудов ред 2023-2024

АРХИВ

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 2022/2023г.

Първа част

Втора част

ГОДИШЕН ПЛАН

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ

ЕТИЧЕН КОДЕКС

МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛЕН план за действие

ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

ПРОГРАМА за превенция  на ранно напускане на училище (2022-2023)

ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи (2022-2023)

МЕРКИ за повишаване качеството на образованието

ПРАВИЛНИК за пропускателния режим

ПРАВИЛНИК за вътрешния трудов ред